heuristic teaching

heuristic teaching
heuristinis mokymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktinė kryptis, grindžiama pažiūra, kad mokymo esmę sudaro pagalba mokiniams savarankiškai ieškoti atsakymų į kylančius mokslo ir gyvenimo klausimus. Šios krypties pradininkas – antikinės Graikijos filosofas ir pedagogas Sokratas (apie 469–399 m. pr. Kr.). Jis iškėlė mintį, kad žmogus savarankiškai turi rasti tiesą, išsiaiškinti nežinomus dalykus. Tik savarankiškai rasta tiesa tampa vidine vertybe, kuri skatina teisingai veikti ir elgtis. Tokia tiesa yra gėris, dorybė. Šią Sokrato mintį patvirtino psichologinių ir pedagoginių tyrimų išvados. Ją reikia laikyti ir šiuolaikinio mokymo bei auklėjimo pagrindu. Sokratas buvo daugiau auklėtojas negu mokytojas. Su mokiniais jis sprendė dorovės, pasaulėžiūros, elgesio klausimus. Gamtos pažinimas jam mažai rūpėjo, nes manė, kad jos pažinti negalima. Pažinti esą galima tik save. Vėlesniais laikais tai buvo paneigta. Bet požiūris į savistabos ir savianalizės, savęs pažinimo reikšmę aktualus ir šiandien. Sokratas sukūrė metodą, kuriuo mokinys, pedagogo vadovaujamas, savarankiškai mąstydamas, sužinotų, naujų dalykų. Šį metodą jis pavadino majeutika (gr. maieutikos – pribuvėja). Vėliau toks pokalbis gavo sokratiškojo pokalbio pavadinimą. Pritaikytas mokyti, jis vadinamas heuristiniu pokalbiu. Sokratiškojo pokalbio struktūra tokia: 1) keliama mintis, kad atsakymas į klausimą nepakankamai pagrįstas, naivus ar neteisingas; to pasiekiama ironizuojant mokinio atsakymo logines klaidas, neteisingą požiūrį, neišsamias žinias (Sokrato ironija); 2) skatinamas noras rasti teisingą atsakymą ir jo ieškoma samprotaujant; 3) aukštesnio žinojimo – įžvalgos – staigus atsiradimas; 4) apsisprendimas veikti remiantis naujomis žiniomis. Pritaikyta šiuolaikiniam mokymui heuristinio pokalbio struktūra gali būti tokia: 1) iškeliamas klausimas; 2) pateikiami atsakymai (mokiniai atsako į mokytojo klausimus); 3) išsiaiškinama, kad žinios nepakankamos, kad esama klaidingų teiginių; 4) pokalbiu skatinama ieškoti teisingų atsakymų; 5) nagrinėjami pateikti pavyzdžiai (pvz., sakinių nagrinėjimas); 6) savarankiškai daromos išvados. kilmė gr. heuriskein – rasti, atskleisti atitikmenys: angl. heuristic teaching vok. heuristischer Unterricht rus. эвристическое обучение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • heuristic — heuristically, adv. /hyoo ris tik/ or, often, /yoo /, adj. 1. serving to indicate or point out; stimulating interest as a means of furthering investigation. 2. encouraging a person to learn, discover, understand, or solve problems on his or her… …   Universalium

  • heuristic — heu•ris•tic [[t]hyʊˈrɪs tɪk[/t]] or, often, [[t]yʊ [/t]] adj. 1) serving to indicate or point out; stimulating interest as a means of furthering investigation 2) cvb encouraging a person to learn, discover, or solve problems on his or her own, as …   From formal English to slang

  • Heuristic evaluation — A heuristic evaluation is a discount usability inspection method for computer software that helps to identify usability problems in the user interface (UI) design. It specifically involves evaluators examining the interface and judging its… …   Wikipedia

  • heuristic — heu|ris|tic [ hju rıstık ] adjective TECHNICAL relating to a method of teaching or learning in which you learn from your own discoveries and experiences …   Usage of the words and phrases in modern English

  • heuristic — UK [hjʊəˈrɪstɪk] / US [hjuˈrɪstɪk] adjective relating to a method of teaching or learning in which you learn from your own discoveries and experiences …   English dictionary

  • heuristic — /hjuˈrɪstɪk / (say hyooh ristik) adjective 1. serving to find out; furthering investigation. 2. (of a teaching method) encouraging students to discover for themselves. 3. Mathematics (of a method of solving problems) one for which no algorithm… …  

  • Reciprocal teaching — is a remedial reading instructional technique which applies a problem solving heuristic to the process of reading comprehension, thereby promoting thinking while reading (Alfassi, 2004). It provides students with four discrete and specific… …   Wikipedia

  • Not Another Completely Heuristic Operating System — Nachos Latest stable release 4.0 Official website http://www.cs.washington.edu/homes/tom/nachos/ Not Another Completely Heuristic Operating System, or Nachos, is instructional software for teaching undergraduate, and potentially graduate level… …   Wikipedia

  • heu|ris´ti|cal|ly — heu|ris|tic «hyu RIHS tihk», adjective. serving to find out or discover; leading to or stimulating investigation or research: »heuristic teaching. What methods will lead students to become more inquisitive, flexible, heuristic, which, in turn,… …   Useful english dictionary

  • heu|ris|tic — «hyu RIHS tihk», adjective. serving to find out or discover; leading to or stimulating investigation or research: »heuristic teaching. What methods will lead students to become more inquisitive, flexible, heuristic, which, in turn, would lead to… …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”